Kontrola stanu technicznego

   

 

    Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych jest gwarancją jego niezawodności. Bez sprawdzenia wylotów, drożności, prawidłowości przebieg, nie możemy mówić o bezpiecznej jego eksploatacji. Rozumie się przez to także systematyczne czyszczenie wkładu kominowego.
    W najnowszym rozporządzeniu z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. nr 109 poz. 719), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w sposób jednoznaczny, reguluje sposób czyszczenia przewodów kominowych. W rozdziale 7: Instalacje i urządzenia techniczne:
„1 . W obiektach , w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1)od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2)od palenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej cztery razy w roku;
3)od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej dwa razy w roku.
2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz do roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ustępie 1 i 2, wykonują osoby posiadające uprawnienia kominiarskie.”
    Reasumując, komin prawidłowo zaprojektowany i wykonany z materiałów niepalnych, np. firmy MD, systematycznie poddawany czyszczeniu i kontroli będzie działać przez długie lata.