Wymagania dla kominów

   


Wymagania dla przewodów kominowych


    Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach zgodnie z PN-89/B-10425 na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu (patrz schematy). Wyloty kominów powinny być wyposażone w nasady kominowe jeżeli wynika to z warunków pracy urządzenia, oraz położenia w określonej strefie wiatrowej i lokalnych warunków topograficznych.
    Kominy w zewnętrznych ścianach budynku i na nie ogrzewanych strychach oraz kominy na zewnątrz budynku muszą być izolowane termicznie. Nieocieplane części kominów mogą występować jedynie w wewnętrznych ścianach budynku przylegających do pomieszczeń ogrzewanych. 

 

 


Wymagania dla otworów rewizyjnych


- otwory rewizyjne przewodów spalinowych należy zaopatrzyć w żeliwne lub stalowe szczelne drzwiczki z zamknięciem, wymóg podwójnych szczelnych drzwi dotyczy tylko przewodów dymowych
- otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 0,4m poniżej wylotu do przewodu
- dolna krawędź przewodu rewizyjnego w pomieszczeniu w którym znajduje się wlot spalin powinna znajdować się na wysokości 0,3m od podłogi
- dopuszcza się stosowanie dodatkowego otworu rewizyjnego (do czyszczenia komina), na poddaszu w szczególnych przypadkach stromych dachów
- otwory rewizyjne powinny znajdować się na załamaniach przewodów o kąt większy niż 30 stopni, jednak nie większym od 45 stopni, odchylenie przekraczające 30 stopni wymaga terenowego organu administracji państwowej


Wymagania dla otworów pomiarowych


- przekrój pomiarowy powinien być usytuowany na odcinku prostym o stałym przekroju, wolnym od zaburzeń przepływu
- jeżeli jest to możliwe przekrój pomiarowy należy umieści na odcinku pomiarowym o długości l>5d przed przekrojem pomiarowym i długości l>2d za przekrojem pomiarowym, d-średnica przewodu w przekroju pomiarowym
- dla przewodów spalinowych z wylotem do atmosfery wymagana odległość przekroju pomiarowego od wylotu spalin wynosi l>5d
- jeżeli spełnienie powyższych warunków jest możliwe, należy wybrać przekrój pomiarowy w miejscu, gdzie prędkości przepływu spalin są największe