Co to jest komin?

 


    Norma PN EN 1443:2004 definiuje komin jako drogę odprowadzania spalin (w przypadku komina spalinowego) i odprowadzania zużytego powietrza (w przypadku komina wentylacyjnego). Konstrukcja stanowiąca integralną część budowli lub też wolno stojąca, murowana, betonowa, metalowa lub inna zawierająca jeden lub więcej pionowych przewodów to wedle tej definicji - obudowa komina.

    Według unormowania w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  wg §266:

- przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

- Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.

    Do tego dochodzą oczywiście normy europejskie, których spełnienie jest wymogiem dopuszczenia wyrobu na rynek. Systemowe kominy, zarówno stalowe jak i ceramiczne podlegają ocenie technicznej odpowiedniej instytucji (tzw. badanie typu), której skutkiem jest wydanie aprobaty technicznej, bądź znaku  CE przez producenta (jeśli obowiązuje  na ten typ komina stosowna norma  zharmonizowana).

    Warto zwrócić uwagę na to, by system kominowy, na który decydujemy się przy budowie lub renowacji domu, posiadał stosowne dopuszczenia, gwarantuje to bowiem, iż segmenty, z których wykonywany jest komin zostały odpowiednio przebadane i sprawdzone w pracy w specyficznych warunkach, do których jest on przeznaczony (czyli na przykład dla kotłów na drewno - w warunkach wysokiej temperatury spalin oraz występowania ryzyka zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym). Dodatkowo brak aprobaty lub znaku CE może skutkować odmową odebrania przewodu kominowego przez uprawnionego kominiarza.